Fradeling

Du må søke på eget skjema (PDF, 745 kB).

Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et kart som legges ved søknaden. Kartet skal vise eksisterende grenser, husplassering og ønsket delelinje. Størrelse på fradelt parsell må oppgis i kvadratmeter (m²). Det må også oppgis formål for fradeling, for eksempel bolig/veg, eller tilleggsareal til eksisterende eiendom. Dersom det søkes om dispensasjon fra gjeldende planer, må dette krysses av for både i søknadsskjemaet og i nabovarselet.

Nabovarsling

Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes kommunen, slik at de får mulighet til å ivareta sine interesser. Søker har ansvar for å varsle naboene gjennom et nabovarsel (skjema for nabovarsel og dokumentasjon av nabovarsel).  Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt i nabovarslet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles og gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter at nabovarsel ble sendt ut, må det sendes nytt nabovarsel til naboer og gjenboere.
Skjema for nabovarsel. (PDF, 97 kB)
Opplysninger gitt i nabovarsel. (PDF, 56 kB)
Kvitteringsliste for nabovarsel. (PDF, 49 kB)

Erklæringer/avtaler

Erklæringer eller avtaler i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer må vedlegges. Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må vedlegges.

Avkjørsel

Om fradelingen krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg, må dette søkes særskilt om. Skriftlig søknad om avkjørsel til kommunal veg sendes inn sammen med fradelingssøknaden.
Søknad om avkjørsel til fylkesvei søkes via statens vegvesen og vedlegges søknaden til kommunen.