Gravemelding

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne å grave.


I Bindal kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til:

Geomatikk: Fax: 800 80 146 Tlf: 09146 
Epost: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Bindal Kraftlag SA: Tlf: 75 03 19 00 
Epost: post@bindalkraftlag.no 

Bindal kommune: Tlf: 75 03 25 00 
Epost: postmottak@bindal.kommune.no

Skal det graves over fylkesvei må Statens vegvesen kontaktes. Dersom offentlig vei må stenges skal i tillegg Politi kontaktes.

Gravemelding skal behandles hos Geomatikk og Bindal Kraftlag SA før Bindal kommune behandler og godkjenner denne som siste instans.

Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post, epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er krysset av på skjema.

Gravemelding som ikke har vært behandlet hos Geomatikk og Bindal Kraftlag SA vil ikke bli behandlet av Bindal Kommune.


Påvisning:

- Elektriske kabler blir påvist av Bindal Kraftlag SA

- Telefonkabler blir påvist av Geomatikk

- Vann og avløpsledninger blir påvist av Bindal kommune v/ uteseksjonen

Bestilling av påvisning utføres av den som er ansvarlig for graving.

#

PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER

Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad. 

Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne å grave.