Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Bindal legges ut til offentlig ettersyn og høring

Bindal formannskap legger forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn og høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist settes til 30.09.2022.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Bindal legges ut til offentlig ettersyn og høring
Bindal formannskap vedtok følgende vedtak i sak 40/2022 i møte 21.06.2022:


• Bindal formannskap legger forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn og høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.
• Det skisserte medvirkningsopplegget gjennomføres i høringsperioden.
• Formannskapet fastsatte følgende datoer for folkemøter i Bindal: 06.09, 12.09. og 15.09.2022.
• Høringsfrist settes til 30.09.2022.


Hele saksfremlegget fra planforslagets behandling i Bindal formannskap følger vedlagt denne høringsmeldingen.


Planforslaget består av følgende dokumenter:
Plankart Bindal (PDF, 38 MB)
Plankart Bindalseidet (PDF, 7 MB)
Plankart Terråk (PDF, 6 MB)
Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 597 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 822 kB)
Konsekvensutredninger (PDF, 18 MB)
ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Du finner også digitalt plankart på Nordlandsatlas. Du må velge "Kommuneplan ettersyn" i menyen til venstre, under "kartlagsliste".

 

 

 

 


Dersom noen ønsker det, kan man få tilsendt plandokumentene i papirformat ved å kontakte Bindal kommune.
Planen ligger til offentlig ettersyn fra den 6. juli 2022 ved Bindal Folkebibliotek, Rådhuset, 7980 Terråk og på kommunens hjemmeside www.bindal.kommune.no.
Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Bindal kommune på tlf. 75 03 25 00, evt.
e-post til bjorn.inge.lange@bindal.kommune.no eller tlf. 482 83 716.

Høringsuttalelse og innspill sendes til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på e-post til: postmottak@bindal.kommune.no innen 30.09.2022.

Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til postmottak@bindal.kommune.no