Høring - Forslag til reguleringsplan for Brukstomta Næringspark -Terråk - PlanID: 201802 - Bindal kommune

Høringsfristen er 3. juni.

Bindal formannskap vedtok i møte den 21.03.2019, sak 13/19 å legge forslag til reguleringsplan for Brukstomta Næringspark, med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for større sjøbasert næringsvirksomhet. Endringene av gjeldende plan vil blant annet åpne opp for utfylling av sjø, ny dypvannskai og økt utnyttelsesgrad for næringsområdet. Videre er en del av planområdet regulert til campingplass.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK, eller pr. e-post til postmottak@bindal.kommune.no innen 03.06.2019.