Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 - Bindal kommune

I forbindelse med revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønskes det innspill på anlegg i forbindelse med idrett og friluftsliv, herunder fysisk aktivitet. Frist for å gi innspill er 1. august 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2031 - Bindal kommune

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har som hovedmål å være kommunens planleggingsverktøy for utviklingen av anlegg for idrett og friluftsliv. I planens handlingsdel for 2020 - 2023 skal kommunens behov for anlegg for idrett og friluftsliv avdekkes. Planen legger føringer for rådmannens administrative arbeid av oppgaver innen idrett og fysisk aktivitet. På politisk nivå skal planen gi klare prioriteringer for anlegg for idrett og friluftsliv i Bindal kommune.

 

I forbindelse med revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønskes det innspill på anlegg i forbindelse med idrett og friluftsliv, herunder fysisk aktivitet. Frist for å gi innspill er 1. august 2019.

 

Gjeldende kommunedelplan, fysisk aktivitet og folkehelse, er å finne på www.bindal.kommune.no. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Bindal kommune, postmottak@bindal.kommune.no.

Vennlig hilsen
Plangruppa