Planer og styringsdokumenter

Bindal kommune har en rekke planer og styringsdokumenter som kommunen styres etter. Dette er i første rekke kommuneplanen, som består av:

  • samfunnsdel
  • arealdel
  • handlingsdel, som i hovedsak består av kommunens økonomiplan 

I tillegg til disse overordna planene har hver sektor en rekke planer som styrer den faglige virksomheten på hver sektor. 

Arealbruken i kommunen reguleres dels av sentrale lover og kommuneplanens arealdel, men også av vedtatte reguleringsplaner. Bindal kommune jobber med en kartløsning som skal gi våre innbyggere og andre interesserte muligheter for innsyn i alle arealplaner og reguleringsplaner som styrer arealbruken i kommunen. Når denne kartløsningen er klar, vil den bli publisert på denne siden.