Planer og styringsdokumenter

Bindal kommune har en rekke planer og styringsdokumenter som kommunen styres etter. Dette er i første rekke kommuneplanen, som består av:

  • samfunnsdel
  • arealdel
  • handlingsdel, som i hovedsak består av kommunens økonomiplan 

I tillegg til disse overordna planene har hver sektor en rekke planer som styrer den faglige virksomheten på hver sektor. 

Arealbruken i kommunen reguleres dels av sentrale lover og kommuneplanens arealdel, men også av vedtatte reguleringsplaner. Bindal kommune jobber med en kartløsning som skal gi våre innbyggere og andre interesserte muligheter for innsyn i alle arealplaner og reguleringsplaner som styrer arealbruken i kommunen. Når denne kartløsningen er klar vil den bli publisert på denne siden.

Nedenfor finner du lenker til sentrale styringsdokumenter i Bindal kommune:

Planstrategi (PDF, 734 kB) (vedtatt 17. juni 2021)

VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING
(vedtatt av kommunestyret 28. september 2023)

Verdiskapingsplan 2023 – 2032  (PDF, 3 MB)

Handlingsprogram 2023 – 2024 (PDF, 805 kB)


Revidert Fagplan for rekruttering av  kompetent arbeidskraft til Bindal kommune, vedtatt 12.09.2023 (PDF, 589 kB)

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens arealdel - plankartet 2004-2018 (PDF, 10 MB)

Kommuneplanens arealdel - tekstdelen (PDF, 18 MB)

Kommuneplanens arealdel - vedlegg til tekstdelen (PDF, 20 MB)

 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 (PDF, 3 MB), vedtatt 10. desember 2020
Saksframlegg (PDF, 3 MB)
Tiltaksdel (PDF, 164 kB)

 

Leve hele livet i Bindal 2023 – 2026 (PDF, 471 kB) Vedtatt av kommunestyret 17. november 2022
 
 
 
 

Kommunedelplan for Bindalseidet (PDF, 24 MB)

Kommunedelplan for Terråk (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031 (PDF, 2 MB)

 

Boligplan 2018 - 2025 "Bo godt i Bindal" (PDF, 704 kB)