Risikovurdering av Stafettloggen

Kommunene i Bindal og Ytre Namdal har gjennomført en risikovurdering av informasjonssikkerhet i forbindelse med innføring og bruk av Conexus Companion Stafettloggen. Risikovurderingen er foretatt i styringsgruppen for BTI i BYN i desember 2018.

Vi har tatt for oss potensielle hendelser eller scenario som er vurdert som relevante i forbindelse med oppstart og drift av Conexus Companion Stafettloggen. Vi har hentet informasjon fra Haugesund kommune, som har brukt cx Stafettloggen i flere år.

Hovedformålet med risikovurderingen er å avdekke om det er aktuelt å iverksette tiltak for å sikre god ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgang til personopplysninger. Herunder at §8, §14 og §28 i Personopplysningsloven blir ivaretatt.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre flere risikovurderinger i.f.h.t. bruken av Conexus Companion Stafettloggen.

Hvilken type personinformasjon som kommunene i BYN skal registrere i Conexus Companion Stafettloggen, går frem av dokumentet "Stafettloggen – personinformasjon", som ligger som en del av rutinen for bruk av Stafettloggen. Informasjonen vil være svært saksorientert.

Leverandøren av Conexus Companion Stafettloggen, Conexus, har gitt informasjon om tiltak som er gjennomført for å redusere risikoen for at personopplysninger ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte. De tilfredsstiller høyeste krav til sikkerhetsnivå (nivå 4) ved pålogging, ved å bruke Bank ID.

Type informasjon som blir registrert, leverandøren sin dokumentasjon av gjennomførte sikkerhetstiltak samt interne rutinebeskrivelser har ført til at risikonivået er vurdert til å være lavt.

BYN-kommunene har vurdert det slik at det ikke er nødvendig å igangsette ytterligere tiltak for å redusere risiko, ut over det som ligger i å sikre at alle aktørene som skal bruke løsningen får nødvendig opplæring.

Risikovurdering av Conexus Companion Stafettloggen
Hendelse Sårbarheter Sannsyn-lighet Konsekvens Eksisterende kontroller Risiko-nivå
Stafettholder eller aktør får tilgang til informasjon om barn/unge han/ hun ikke skal ha tilgang til Brukersesjonen i nettleser gir tilgang til alle barn som bruker har tilgang til   Lav Moderat Tilgangskontroll sikrer at bruker bare har tilgang til aktuelle barn Lavt
Stafettholder eller aktør sender personinformasjon ukryptert via e-post Mangelfull kompetanse om håndtering av personinformasjon og rutiner i systemet   Lav Moderat Rutinen skal være en sentral del av opplæringen Lavt
Stafettholder eller aktør deler sin påloggingsinformasjon med andre Manglende forståelse for viktigheten av at informasjonen i systemet er konfidensiell   Lav Alvorlig 2-faktor autentisering? Lavt
Tilgangen til systemet for foreldre blir ikke stengt etter endring i juridisk forhold til barn?   Mangelfull kompetanse i administrasjon av tilganger Moderat Moderat Det er stafettholder sitt ansvar å ajourføre tilganger Lavt
Stafettholder gir foreldre tilgang til feil barn Feil bruk av systemet Lav Alvorlig Det er stafettholder sitt ansvar å ajourføre tilganger   Lavt
Personell hos leverandør distribuerer personinformasjon til aktør i usikker kanal Mangelfull kompetanse om håndtering av personinformasjon og rutiner i systemet Lav Moderat Interne rutiner hos leverandør skal sikre at de tilsatte overholder vedtatt reglement   Lavt
Feil i tilgangs-kontrollen til web-applikasjonen gir ikke tilsiktet tilgang til personinformasjon       Programvarefeil. Feil bruk av programvare hos leverandør. Test av programvare Lav Moderat Testrutiner hos leverandør og kommunen sin bruk av Stafettloggen skal raskt avdekke slike feil, slik at risikoen for skade blir minimalisert   Lavt
Autorisert bruker i kommunen misbruker tilgang til personinformasjon Avhengig av tillit til brukere Lav Moderat Ansvaret som følger med tilgangene må presiseres i opplæringen   Lavt
Personell hos leverandør med gyldig tilgang til server misbruker personinformasjon Avhengig av tillit til personalet hos leverandør Lav Moderat Interne rutiner hos leverandør skal sikre at de tilsatte overholder vedtatt reglement   Lavt
Ekstern angriper får tilgang til Stafettloggen og/ eller infrastruktur Sikkerhetsopplegget rundt systemet Lav Alvorlig Leverandør har dokumentert høyt sikkerhetsnivå både hos basen og for overføring av informasjon   Lavt
Manglende tilgang til systemet pga. IT-drifts-problem, strømbrudd, brann, e.l.   Får ikke tilgang til data i Stafettloggen Sannsynlig Lav Konsekvensene av driftsstans er små Lavt
Oppretting og bytte av Stafettholder Administrasjon som oppretter stafettholder har vid tilgang til informasjon i systemet. Viktig å sperre tilgang for gammel stafettholder og åpne for ny   Lav Lav Denne rutinen skal vektlegges i opplæringen Lavt
Arkivrutinen Rutinen som skal sikre at dokument/ informasjon blir journalført, arkivert og lagret i henhold til gjeldende regler   Moderat Moderat Denne rutinen skal vektlegges i opplæringen Lavt
Stafettholder registrerer informasjon som ikke er tillatt ift samtykket Manglende kompetanse hos stafettholder Lav Moderat Ansvaret som følger med tilgangene skal presiseres i opplæringen   Lavt

Artikkelliste