Rutine nr. 5 - melding av saker til barnevernstjenesten uten samtykke fra foresatte

Hensikten med rutinen:

  • Sikre at barn og unge blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Innsikt i, og god håndhevelse av Opplæringsloven §15-3, Helsepersonelloven §33 og Lov om barnehager §22, opplysningsplikt til barneverntjenesten
  • Forebygge vold i nære relasjoner og sikre at det blir meldt fra om mulig vold i hjemmet.
  • Sikre god håndtering/melding til barnevernet vedrørende barn/elever som mistenkes utsatt for seksuelle overgrep.

Barn som er utsatt for, eller er vitne til vold, befinner seg ofte fysisk nær sine omsorgspersoner og er derfor i en spesielt utsatt situasjon. Kommunen har et særlig ansvar for å melde fra om forhold der deres barn/elever kan være rammet av vold i nære relasjoner.

Seksuelle overgrep mot barn kan være vanskelig å avdekke. De ulike tjenestene er en arena hvor slike forhold kan avdekkes. Barn som forteller om seksuelle overgrep vil ofte ikke fortelle hvem som er overgriper. Tjenestene skal i slike tilfeller ta kontakt med barnevernet uten samtykke fra foreldre. Det samme gjelder om det kommer frem at overgriper er i nær slekt. Om barn forteller at overgriper er en person utenfor nær slekt, skal tjenestene likevel først kontakte barneverntjenesten og rådføre seg om hvordan saken skal gripes an. Her er hver sak forskjellig og krever sin tilnærming.

Denne rutinen er avgrenset til å gjelde saker der barnevernet skal kontaktes direkte, og uten samtykke fra foreldre.

Andre typer saker vil kunne bli behandlet på en annen måte, og ofte i en dialog mellom foreldre, skole/barnehage/helsestasjon og barnevern.

Avvik

Avvik fra rutinebeskrivelsen registreres i Bindal kommunes kvalitetssystem.

Det vil si at den ansvarlige lederen som får rapportert avviket, har ansvar for å sette i gang prosesser som fører til endringer i rutiner, eventuelt andre tiltak som fører til at avviket ikke forekommer på nytt.