Retningslinjer for nedskriving av studielån

UNGDOMSPAKKEN – RETNINGSLINJER FOR NEDSKRIVING AV STUDIELÅN

 

Formål

  1. Ordningen har som formål å stimulere ungdom med offentlig godkjent utdanning eller fagbrev til å bosette seg i Bindal. Ordningen gjelder for lån i Statens lånekasse for utdanning. Ordningen gjelder personer som ved utløp av årlig søknadsfrist ikke har fylt 35 år.
  2. Ordningen har ingen tilbakevirkende kraft, utover siste opptjeningsår.
  3. Ettergivelse blir gitt på etterskudd og kan bli gitt når låntakeren har bodd og vært folkeregistrert i kommunen i tolv måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning og ellers fyller vilkårene.
  4. For låntakere som bor i kommunen eller flytter til kommunen, regnes opptjeningsperioden fra første månedsskifte etter at de har begynt i arbeid.
  5.  Dersom en opptjeningsperiode blir avbrutt på grunn av førstegangs militær eller siviltjeneste eller på grunn av utdanning i inntil ett år, kan den tiden som er opptjent før avbruddet, bli regnet med i den nye opptjeningsperioden. Dersom du har vært sykemeldt i et arbeidsforhold, blir denne perioden også medregnet.
  6. Ved militær eller sivil førstegangstjeneste kan du ikke opparbeide rett til ettergivelse. Det samme gjelder for militære skoler.
  7. Som yrkesaktiv regnes stipendsøker som er i 75 % stilling og registrert som arbeidssøker til full stilling, stipendsøker som har tyngende omsorgsansvar med dokumentasjon fra helsemyndighetene eller stipendsøker som er bosatt i kommunen, men som arbeider i transportsektoren, på skip, boreplattform eller annen relevant utenrikstjeneste.
  8. Nedskriving av studiegjeld kan oppnås etter søknad til Bindal kommune. Søknader behandles en gang pr. år. Søknadsfrist offentliggjøres. Søknaden kan innvilges når søkeren innfrir kravene i punktene 3, 4, 5, 6, og 7.
  9. Fra opptjeningsperioden starter, ettergis lån (hovedstol) med kr 8 250,- pr. år i tre år for den enkelte søker. Renter og gebyrer blir ikke ettergitt.
  10. Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak med bakgrunn i vedtatte retningslinjer. Rådmannen delegeres også funksjonen som underinstans, jf. forvaltningslovens § 33, 2. ledd. Bindal kommunes klagenemnd er klageinstans.

 

Vedtatt av kommunestyret i møte 10.05.2000, sak 70/00
Vedtatt av kommunestyret i møte 20.06.2001, sak 49/01
Endret av kommunestyret i møte 28.04.2009, sak 34/09