Nedskriving av studielån og delfinansiering av studiesamarbeid

Bindalspakken er endret fra og med 1.1.2016. Bindal kommunestyre vedtok samtidig at Bindal kommune og Bindal Utvikling skal utarbeide handlingsplan med evt. stimuleringstiltak for ung tilflytting og bosetting.

 

1. Studielån

Ordningen har som formål å stimulere ungdom med offentlig godkjent utdanning eller fagbrev til å bosette seg i Bindal. Kommunen annonserer ordningen årlig.

Retningslinjer for nedskriving av studielån

2. Delfinansiering av samarbeid mellom bedrifter i Bindal og studenter ved høyskoler / universitet

Ordningen har som formål å stimulere til samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og utdanningsinstitusjoner for derigjennom sikre bedrifter i Bindal tilgang på kontakt for utvikling og forskning. Tilskudd kan ytes med inntil 15.000 kr pr tiltak.

Retningslinjer for delfinansering

 

Fullmakt

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale og foreta utbetaling etter disse reglene. I tvisttilfelle eller hvis søker klager på administrativt vedtak, bringes saken inn for formannskapet.

 

Generelt

Plan- og utviklingssektoren er ansvarlig for oppfølging av Bindalspakken. Ta kontakt med den som er ansvarlig for oppfølging av det enkelte punkt dersom du har spørsmål. Søknader/henvendelser vil bli behandlet fortløpende. Som det framgår ovenfor er det innbyggerne selv som må gi tilbakemelding i forhold til hvert enkelt punkt. Plan- og utviklingssjefen vil etter fullmakt vurdere hver enkelt søknad/henvendelse, inngå avtale og foreta utbetaling etter reglene. Ved avslag på søknad blir det gitt anledning til å klage. Klagen vil bli behandlet av formannskapet.

Revidert med virkning fra 1.1.2016.

Kontaktperson:

Kjell Andersen, tlf: 481 20 354 , epost: kjell.andersen@bindal.kommune.no

Velkommen til Bindal!

postmottak@bindal.kommune.no

Tlf. 750 32 500