Retningslinjer for delfinansiering

RETNINGSLINJER FOR DELFINANSIERING AV SAMARBEID MELLOM BEDRIFTER I BINDAL OG STUDENTER VED HØYSKOLER / UNIVERSITET.

 

1.         Formål

            Ordningen har som formål å stimulere til samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og utdanningsinstitusjoner for derigjennom å sikre bedrifter i Bindal tilgang på kontakt for utvikling og forskning.

2.         Målgruppe er studenter ved høgskoler og universitet som kommunen, bedrifter eller        grupper av bedrifter ønsker samarbeid med for ekstern bistand til utdannings- og          forskningsarbeid (hovedoppgave).

3.         Det er en forutsetning for tilskudd at kommunen får tilgang på resultater fra slik oppgaveløsning, og at kommunen får rett til å distribuere resultatene til bedrifter i kommunen som kan ha nytte av resultatene i sin drift.

4.         Tilskudd kan ytes med inntil 15.000 kr pr tiltak.  Tilskuddsutmåling skjer etter en samla vurdering av tiltakets betydning for bedriften og kostnadene knytta til tiltaket.

5.         Ordningen administreres av rådmannen.  Vedtak fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages til kommunestyret.

6.         Ordningen trer i kraft straks.

 

Revidert ved vedtak i K-sak 70/00. Vedtatt videreført som del av Bindalspakken jf. vedtak i kommunestyret i sakene 70/08 og 117/13.