BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden. Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd.

BTI – Bedre tverrfaglig innsats og verktøyet Stafettloggen setter barnets utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. Gjennom BTI får de ulike aktørene bedre forståelse for – og oversikt over hverandres oppgaver for å oppnå en bedre samhandling.

Ved foreldrenes samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, ansvar blir gitt og evalueres. Den elektroniske Stafettloggen skal hindre oppfølgingsbrudd og sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen. Ved hjelp av Stafettloggen kan man kalle inn til samarbeidsmøter, legge inn referat/ logg fra møtene og hvilke tiltak som iverksettes av hvem og når.

Stafettholder er hovedansvarlig for stafettloggen og er som oftest den som er tettest på barnet/ den unge. Loggen vil følge barnet/ den unge gjennom barnehagen/ skoleløpet dersom den ikke avsluttes