Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats har Bindal kommune som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.

BTI bidrar til rutiner som skal sikre at barn, unge og familier ikke faller mellom flere stoler. Barn og unge som trenger hjelp, er helt avhengige av voksne som ser og handler raskt og rett – i samarbeid med den det gjelder og foreldrene, for å forebygge at utfordringene vokser seg større.

BTI – Bedre tverrfaglig innsats og verktøyet Stafettloggen setter barnets utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. Gjennom BTI får de ulike aktørene bedre forståelse for – og oversikt over hverandres oppgaver for å oppnå en bedre samhandling.

Ved foreldrenes samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, ansvar blir gitt og evalueres. Den elektroniske Stafettloggen skal hindre oppfølgingsbrudd og sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen. Ved hjelp av Stafettloggen kan man kalle inn til samarbeidsmøter, legge inn referat/ logg fra møtene og hvilke tiltak som iverksettes av hvem og når.

Stafettholder er hovedansvarlig for stafettloggen og er som oftest den som er tettest på barnet/ den unge. Loggen vil følge barnet/ den unge gjennom barnehagen/ skoleløpet dersom den ikke avsluttes