Koordinerende Enhet (KE)

Det er KE som vurderer alle henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester produsert av Bindal kommune og beslutter om en tjeneste skal ytes og hvordan den skal ytes. En slik henvendelse kan komme fra pasient/bruker, pårørende og naboer, fastlege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapeut og andre. Søknadsskjema finnes på kommunens egen skjemaoversikt ("Finn skjema").

KEs beslutning om tildeling av en tjeneste vil være i form av et vedtak etter forvaltningsloven. Et slikt vedtak kan påklages. 

Bindal kommune produserer en lang rekke helse- og omsorgstjenester; fra mindre hjelpetiltak til langtidsopphold på sykehjem.

KEs har en avgjørende rolle for helse- og omsorgstjenestene i Bindal kommune og kontakten med innbyggerne. Det er KE som avgjør all produksjon av tjenester og er således en selvstendig enhet. Selve produksjonen av tjenestene foregår i stor grad i enhetene for institusjon og hjemmetjenester, men KE kjøper også en del tjenester hos eksempelvis Namdal Rehabilitering.

KE som vurderer alle søknader og henvendelser

Det er altså KE som mottar henvendelser og avgjør om det eventuelle behovet skal løses ved hjemmetjenester, opphold på institusjon eller annet botilbud, opphold på Namdal Rehabilitering eller om henvendelsen skal avslås. Alle vedtak kan påklages. Kommunen har en egen forskrift som regulerer retten til langtidsopphold på sykehjemmet. Kommunal forskrift for langtidsopphold på sykehjem 1 (PDF, 122 kB)

Alle kommuner er pålagt å tilby koordinator og individuell plan for pasient/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Det er KE som til enhver tid vil ha den totale oversikt over kommunens helse- og omsorgstjenester og på den måten vil ha mulighet til å koordinere disse tjenestene best mulig. Det er også viktig for KE å vurdere effekten av de ulike tjenestetilbudene og ha en dynamisk saksbehandling som til enhver tid vurderer og endrer tjenestene til det beste for bruker/pasient. Kommunens habiliterings- og rehabiliteringsplan er et viktig styringsdokument for KE.

Kontaktinfo

Koordinerende Enhet
Alle henvendelser om helse- og omsorgstjenester fra Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00