Bindal helsestasjon

Helsestasjonstilbudet er gratis, og retter seg mot barn- og ungdom fra 0 - 20 år. Stasjonen er åpen fra 8 til 15 hver dag. I tillegg er det skolehelsetjeneste hver mandag - dette tilbudet utvides ved behov og kapasitet.

Vi har konsultasjon med jordmor en dag hver måned - som regel er dette lagt til siste mandag i måneden, men dette kan variere. Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale slik konsultasjon!

Vi tilbyr:

Helsestasjon administrasjon

Bindal helsestasjon har lokaler på Bindal rådhus. Vi har samme inngang som Bindal legekontor.

Ansatte på helsestasjon:

Kjersti Johansen, 50 % stilling,  sekretær, tlf 75032560

Marit Brevik Johansen, 100 % stilling, ledende helsesykepleier, tlf 75032560  

Kathrine B. Næsvold, 50% stilling, konstituert helsesykepleier, tlf 75032560

Anne Judith Skarland, jordmor, 35 % stilling, tlf 75032560 / 99046716

 

Helsestasjonslege: 

Vi har 2 helsestasjonsdager pr mnd hvor lege er disponibel.

 

 

Svangerskapsomsorg/jordmor

Bindal kommune kjøper jordmortjeneste fra Anne Judith Skarland. Jordmor kommer til Bindal og har kontortid ca en dag i måneden, stort sett mandager.

For å bestille time til jordmor ringer du Bindal helsestasjon eller Bindal legekontor på telefonnummer 75032560.

Jordmor Anne Judith Skarland har 3 delt vaktsamarbeid med Ytre Namdal. Alle fødende har jordmor i beredskap ved behov for følgetjeneste ved fødsel.

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

-evt. etterkontroll etter fødsel.

 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av helsesøster, jordmor, lege og sekretær.

Helsestasjonen samarbeider med, barnehageansatte, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),  koordinerende enhet, BUP og familieterapeuter  etter behov.

Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte

Vi tilbyr barseltreff 1-3 mnd etter fødsel

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=helsestasjon-05-ar-3952

 

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Se helsestasjonsprogrammet:

https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/helsestasjon-skolehelsetjenesten/Helsestasjonsprogrammet%200-5.pdf

Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

- Barnets motoriske og psykososiale utvikling
- Ammeveiledning
- Vaksinasjon
- Ernæring
- Språkutvikling
- Tannhelse
- Foreldrerollen
- Samliv
- Samspill
- Vold, overgrep og omsorgssvikt

Barn med spesielle oppmerksomheter følges opp med stafettlogg 

Barnevaksineprogrammet https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Ammehjelpen

Foreldreveiledning COS P

Foreldreveiledning 8 tema for godt samspill ICDP.

Skolehelsetjenesten

Det er helsesykepleier og lege som arbeider i skolehelsetjenesten. Time til lege settes opp ved behov.

I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesøster i skolens undervisning og miljøarbeid.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=skolehelsetjenesten-520-ar-10171

 

Hva tilbyr vi?

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som

Helsesykepleier kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.

Helsesykepleier jobber etter «Tidlig Inn»-prinsippet. og bruker BTI verktøyet i oppfølgingen https://btiibyn.com/

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Vaksinasjon

Du blir tilbudt gratis vaksiner til barnet i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Drøft gjerne dette med helsesøster.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet sine sider her.

Etter vaksiner må dere vente 20 minutter da noen svært få barn får reaksjoner som krever behandling.

Vekst og utvikling

Det gjøres rutineundersøkelser av høyde og vekt i 3. og 8. trinn. 

Les mer om nasjonale retningslinjer for veiing og måling på helsedirektoratet sine sider.

 

Vanskelige situasjoner i familien

Barn påvirkes av hvordan de har det i familien. Vi oppfordrer derfor foreldre til å informere skolen og/eller helsesøster dersom familien kommer i en vanskelig livssituasjon, slik at barnet kan møtes på en god måte i skolehverdagen.

Det er flere som kan hjelpe når barn og unge strever. Ta gjerne kontakt med oss, eller henvend deg til PPT, eller barnevernet.

Sør-Helgeland PPT  tlf.  75018210

Sør-Helgeland Barnevernstjeneste vakttelefon  95854670.

 

Vaksiner

Barnevaksineprogrammet

Mer informasjon her : https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Reisevaksiner

 • Bestill time for vaksinering i god tid før du skal reise. Vi har noen vaksiner på lager, men ofte må vi bestille vaksinen du trenger

Mer informasjon her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/

Informasjon om reisevaksiner

Influensa/pneumokokk vaksinering

 

 

Foreldreveiledning

Bindal helsestasjon har tilbud om foreldreveiledningskurs på helsestasjonen. Kurset heter Circle of security (COS) eller Trygghetssirkelen på norsk.

Programmet består av 8 gruppesamlinger, hver på 1,5 time med en ukes mellomrom. Kurset er gratis. Vi tilbyr dette kurset to ganger i året.  Dersom du er interessert, så ta gjerne kontakt med oss. Vi kommer til å annonsere tilbudet for hver ”runde”.

Mer informasjon om COS

 

https://www.nrk.no/livsstil/slik-far-du-lykkelige-barn-1.11272919

 

Bindal helsestasjon har kompetanse innen 

«8 tema for godt samspill « til foreldre / barn

Vi kan  gjennomføre veiledningskurs International Child Development Program ICDP –til foreldregrupper og til ansatte som jobber med barn.

Kursene består av henholdsvis 8 og 6 samlinger. Hver samling varer 2 timer.

Mer informasjon om ICDP finner du på

http://ICDP.no/ 

Prevensjonsveiledning

Helsesykepleier er godkjent som veiledere i forhold til prevensjon til unge.

Resept på P-piller

Vi veileder jenter over 16 år i samarbeid med lege om utskriving av resept på hormonell prevensjon. Timen til helsesykepleier er gratis.
Helsesykepleiere ved Bindal helsestasjon praktiserer ikke innsetting av p-stav og spiral, så dette må gjøres hos lege.

Økonomisk støtte til prevensjon

Unge kvinner mellom 16 og 21 år får økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral.

Kvinner som er 16, 17 eller 18 år, får spiral og p-stav gratis. Kvinner som er 19 eller 20 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv. Bidragssatsen vil variere etter produkt og kvinnens alder. Kobberspiral dekkes imidlertid fullt ut for kvinner som er under 20 år.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 21 år.

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen.

Ønsker du å snakke med noen om sex, seksualitet og seksuell helse?

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Ved Sex og samfunn jobber de for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse.

Her finner du Sex og samfunn.

 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helsetjenester mm( helse- og omsorstjenestelovern) kap 3 –Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Lov om helsepersonell  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om pasient- og brukerrettigheter   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Nasjonal faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Rett til å klage på helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Eventuell klage sendes til helse- og velferdssjefen i Bindal kommune.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som bruker av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Foreldre har klagerett for sitt barn.

Hva kan du klage på?

Send klagen til den du skal klage på.

Skal du klage må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som har ansvaret for beslutningen du klager på. Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Hva bør du skrive i klagen?

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummer. Klager du på vegne av ditt barn bør du oppgi barnets personnummer.

Du må også forklare hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på. Er det en skriftlig avgjørelse du klager på, bør du legge ved en kopi av denne.

Du bør også beskrive hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil. Fortell også hva du vil ha endret ved avgjørelsen du klager på.

Pasient og brukerombudet hjelper deg å klage

Ønsker du hjelp til å skrive klage, eller få råd og veiledning om hvordan du bør gå videre kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester, og kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg.

Det er gratis å klage

Det koster ikke noe å klage eller å få behandlet klagen. Du må ikke betale gebyrer.

Avgjørelsen i klagesaken er endelig

Du kan ikke klage på fylkesmannens avgjørelse i klagesaken. Både du og den du har klaget på må rette dere etter fylkesmannens beslutning.

Tilsynssaker

Dersom du mener at helsepersonell begår feil eller lovbrudd når de behandler deg kan du melde fra om dette til fylkesmannen. Sakene som da blir opprettet blir kalt tilsynssaker.

Om helsetjenesten og helsepersonellet ikke har handlet i samsvar med sine plikter blir dette påpekt overfor dem, og de får beskjed om å endre sin praksis. I alvorlige tilfeller vil fylkesmannen be State​ns helsetilsyn reagere mot helsetjenesten med å gi pålegg, advarsel, eller tilbakekalle autorisasjonen.

Mer informasjon:

Helsenorge.no

 

Brosjyrer og eksterne lenker

Folkehelseinstituttet : HPV – vaksinasjon https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

Helsedirektoratet Bufdir «Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre» https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Venteromsbrosjyre_2014_TRYKK.pdf

Trygg Trafikk : « Sikring av barn i bil» https://www.vegvesen.no/_attachment/58689/binary/480417

Trygg Trafikk : «Dyrebar last»

Stine Sofies Stiftelse:  «Hva gjør du når barnet ditt gråter?»

Helsedirektoratet: Tran til spedbarn

Aktuelle lenker og kontakttelefoner

Her finner du nyttige lenker og kontakttelefoner.

 • Legevakt tlf nr 116117
 • Politi 02800
 • Folkehelseinstituttet
 • Barnevakten. Gir gode råd om barn og medier.
 • Organisasjonen voksne for barn. Her finner du informasjon om barn og psykisk helse.
 • Foreldrehverdag. Hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv.
 • Ung.no. Her finner du informasjon om kropp, seksualitet og mye mer.
   
 • Alarmtelefon for barn og unge, spesielt i forhold til vold og overgrep; tlf. 116 111
 • Kirkens SOS, noen å snakke med; tlf 22 40 00 40
 • Mental helse; tlf. 116 123

Kontaktinfo

Helsestasjon
E-post
Telefon 75 03 25 60