Kommunale avgifter og gebyrer

Endring av kommunale avgifter

Bindal kommunestyre vedtok i sak 103/2023 kommunale avgifter for 2024. I saken ble det vedtatt følgende endringer:

• Kommunale avgifter faktureres 6 ganger pr. år. Abonnenten vil motta faktura i februar, april, juni, august, oktober og desember.

• Alle kommunale avgifter og gebyrer vil fordeles over seks faktureringer. Dette vil medføre at de kommunale avgiftene blir delt opp i flere, mindre beløp.

• Vann- og avløpsgebyrer er endret. Det er opprett ett gebyr for bolig og ett gebyr for fritidsbolig, og betales for hver boenhet. Det er ikke tatt hensyn til størrelse på boligen. Det er tatt inn eget gebyr for næring. Dette berører alle med registrert organisasjonsnummer; bedrifter, landbruksnæringen, lag og foreninger o.l.

• For de som vannmåler vil det ikke bli fakturert for akonto vann og/eller avløp for de som har et forbruk under 50 m3 pr. år. Beregning av forbruk gjøres utfra avlesninger i 2023. Avregning av vannforbruk for 2023 kommer på faktura i februar.

Vi ber samtlige abonnenter som i dag har automatisk månedstrekk i sin bank om å stoppe dette.

 

Kommunale avgifter faktureres 6 ganger i året. Kommunale avgifter består av vannavgift, slam/avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsgebyr og eiendomsskatt. 

Renovasjon og slamtømming er ivaretatt av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA).
Henvendelser som gjelder slamtømming eller renovasjon rettes til de direkte:
e-post: firmapost@mna.no eller tlf. 74 28 17 60.

Feiing og tilsyn av pipe utføres av Namsos brann og redning. Henvendelser som gjelder feiing og/eller tilsyn av pipe rettes til de direkte:
e-post: brannforebygger@namsos.kommune.no eller tlf. 901 33 959.

For førstegangstilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsanlegg skal det sendes søknad til Bindal kommune. For mer informasjon, ta kontakt på e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller
tlf. 75 03 25 00.

Gebyrregulativet 2023 kan leses her (PDF, 338 kB)

Gebyrregulativet 2024 kan leses her (PDF, 457 kB)