Saksbehandlingsgebyrer

Gebyrregulativ for plan, byggesak, oppmåling og utslipp, samt konsesjons- og delingsvedtak etter jordloven

Gebyrforskrift vedtatt av kommunestyret i Bindal 26.09.2019 i sak 75/19.
Justert administrativt i henhold til vedtak i kommunestyret i Bindal 10.12.2020 i sak 106/20.

Gebyrregulativet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:
• Lov 27. juni 2008 nr. 71, plan- og bygningsloven § 33-1
• Lov 17. juni 2005 nr. 101, matrikkelloven § 32
• Forskrift 26. juni 2009 nr. 864, matrikkelforskriften § 16
• Forskrift 18. desember 2013, nr. 1599, forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
• Lov 13. mars 1981 nr. 6, forurensningsloven § 52a
• Forskrift 14. desember 2011 nr. 1336, forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 1

Under er det en lenke til gebyrregulativet, gjeldende fra 1. januar 2023.