Bygge, endre eller rive

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider, f.eks fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks fra bolig til kontor. For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. Dette er en skjematisk oversikt som viser en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til byggesøknad.

Lenke til digitale søknadsløsninger for profesjonelle

Lenke til digitale søknadsløsninger for privatpersoner

Bygge, endre eller rive