Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, kan du søke om dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i samsvar med disse bestemmelsene.

Hovedregelen er at alt skal bygge slik at det er i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og planer. De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser. Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Kommuneplaner finner du ved å følge denne lenken.

Kopi av gjeldende reguleringsplan kan du få ved å henvende deg til plan- og utviklingssektoren. Vi jobber med en kartløsning, som vil bidra til at du snart kan finne alle gyldige reguleringsplaner på nett.

Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler.

 

Hva skal til for å få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (§ 1 - 1) ikke blir vesentlig tilsidesatt fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulemper etter en samlet vurdering. Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er spesielle for din sak.

 

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden skal du beskrive tydelig hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes og naboene må varsles om dispensasjonen.

Her finner du mer informasjon om nabovarsling.

Søknaden skrives på vanlig brevark.

Du kan søke om dispensasjonen i forkant eller samtidig med tiltaket (det du skal bygge).

 

Saksbehandling

Saksbehandlingsfristen er på 12 uker fra mottatt søknad. Du vil få en tilbakemelding hvis det er noen mangler ved søknanden.

Dersom søknaden berører andre statlige myndigheters saksområder, vil søknaden bli sendt til uttalelse hvis du ikke har gjort det i forkant. Andre myndigheter har 4 ukers svarfrist.

Saksbehandlingsgebyrer for dispensasjoner finner du her.

Ingen har krav på å få dispensasjon. Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, har du klagerett. Mer informasjon om klagerett finner du her. (Lenke mangler)