Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hva tilbyr vi

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Hovedopptaket av barn skjer i vårsemestret og gjelder til plassen blir sagt opp eller eleven går ut av 4. trinn. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsen skal være skriftlig. SFO holdes stengt i skolens ferie og fridager. SFO følger skolens skolerute med oppstart i august når skolen starter, og dato kan variere fra år til år.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

På Bindalseidet og Kjella gis SFO tilbudet ved barnehagen.
Ved SFO-tilbudet som gis i barnehage settes en øvre grense på 2. trinn.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos deg.

 

Slik søker du

Bruk denne lenken: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Frist for søknad til hovedopptak er 1.mars. 

NB! Barnehageplassen beholdes fram til skolestart så lenge den ikke sies opp. SFO plassen beholdes ut 2. klasse på Bindalseidet og Kjella, og ut 4. klasse på Terråk så lenge disse ikke sies opp. Ønsker du/dere å gjøre endringer (utvidelser / oppsigelser) av plassen må dette også gjøres inne på søkeportalen.

Endre eller si opp plassen

Ønsker du å endre eller si opp plassen sender du en skriftlig oppsigelse i IST systemet.

 

Hva koster det? 

Pr. fast tilmeldte time

42,-

Pr. time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid/uten tilmeldt tid

76,-

Maksimalpris (16 t/u)

2.688,-

(Priser for 2023)

* For elever i 1. og 2. klasse tilbys det inntil 12 t/u gratis kjernetid i SFO. Det må søkes på ordinær måte.

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).

* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.

* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder, halve juni og halve august. 

Kontaktinfo

SFO - Terråk
Telefon 48 10 57 98

- Leder: Trine Vikestad

SFO - Bindalseidet
Telefon 75 03 25 00
Mobil 91 56 20 08

Kontaktperson: Arnfinn Hamnes

SFO - Kjella
Telefon 75 03 25 00
Mobil 91 56 20 08

Kontaktperson: Arnfinn Hamnes

Adresse

Rørgata 4
7980 Terråk


Parkveien 4
7982 Bindalseidet


Horsfjordveien 516
7982 Bindalseidet

Kart