Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Salg-, servering,- og skjenkebevilling

Det finnes tre typer alkoholbevillinger. I tillegg behøver du serveringsbevilling for å servere mat i næringsvirksomhet. 

Lenke til nytt skjema på Altinn

(Lenke til gammelt søknadsskjema)

  • Skal du arrangere fest eller sluttet lag? NB: Søknadsfrist 3 uker før arrangementet.
  • Har du eller skal du starte et serveringssted?  
  • Har du eller skal du starte en butikk med utsalg av alkoholholdig drikke? 
  • Skal du starte restaurant eller kafe?

Når du skal arrangere offentlig fest (mindre arrangement som eks fest på forsamlingshus) må du melde dette til politiet minst 14. dager før arrangementet. Ved arrangement av et visst omfang som åpenbart medfører et behov for f. eks regulering av ferdsel eller vakthold, så må det søkes til politiet om dette. Søknadsfrist hos politiet for slike arrangement er minst fire uker før arrangementet starter.  Se lenke til politiets nettside nedenfor.

Arrangementer – Politiet.no 

Ved søknad om skjenke-, salgs- og serveringsbevilling innhenter kommunen informasjon om vandel for skjenkestyrer og stedfortreder, og politiet får kopi av vedtaket. 

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Definisjon av skjenkebevilling for enkeltanledning hjemles av alkoholloven § 1-6, 2. ledd siste setning.
Bevilling for en enkelt bestemt anledning/en bestemt del av året gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler, konserter og dansetilstelninger. Ved søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning blir det innhentet uttalelse fra politi. Dette i henhold til alkoholloven § 1-7.

Skjenkebevilling for enkeltanledning er nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag og dersom det skal skjenkes alkohol i et lokale som ikke har bevilling fra før.

Ved offentlige fester med aldersgrense 15 år (jfr. politivedtektene) hvor det er innvilget skjenkebevilling, påhviler det bevillingshaver et ansvar med kontroll slik at skjenking/konsum av alkohol ikke forekommer til personer under 18 år.

Ambulerende skjenkebevilling

Definisjon av ambulerende bevilling
I henhold til alkoholloven § 4-5 har kommunestyret opprettet 2 (to) bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning for skjenking til deltakere i sluttet selskap (k-sak 44/94).
Ambulerende skjenkebevilling gis bare til sluttede selskaper. Med ”sluttede selskap” menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål, i et bestemt lokale. Søknad om slik bevilling skal være kommunen i hende innen tre uker før arrangementet skal avholdes. Det innhentes ikke uttalelse fra politi eller andre for søknader om ambulerende skjenkebevilling. Imidlertid skal politiet underrettes om tiltaket.
Styrer er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitisk hensyn ivaretas. Styrer må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Situasjoner hvor du ikke behøver søke bevilling
Skal du f.eks. arrangere en bursdagsfest eller lignende i leide lokaler der gjestene får eller har med seg alkohol selv, trenger du ikke skjenkebevilling, jfr. alkoholloven § 8-9.  Dersom du skal ta betalt for alkoholen må det søkes bevilling. 

Salgsbevilling

 

Alkoholloven med kommentarer - Helsedirektoratet 

Lenke til Rusmiddelpolitisk plan for Bindal 2009 -2012 (DOCX, 56 kB)

Lenke til alkoholpolitiske retningslinjer fra 2009 (DOCX, 23 kB)