Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Salg-, servering,- og skjenkebevilling

Det finnes tre typer bevillinger.

Lenke til søknadsskjema

  • Skal du arrangere fest eller sluttet lag?  (PDF, 234 kB)NB: Søknadsfrist 3 uker før arrangementet.
  • Har du eller skal du starte et serveringssted?  
  • Har du eller skal du starte en butikk med utsalg av alkoholholdig drikke? 

 

Ambulerende skjenkebevilling

Definisjon av ambulerende bevilling
I henhold til alkoholloven § 4-5 har kommunestyret opprettet 2 (to) bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning for skjenking til deltakere i sluttet selskap (k-sak 44/94).
Ambulerende skjenkebevilling gis bare til sluttede selskaper. Med ”sluttede selskap” menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål, i et bestemt lokale. Søknad om slik bevilling skal være kommunen i hende innen 2 uker før arrangementet skal avholdes. Det innhentes ikke uttalelse fra politi eller andre for søknader om ambulerende skjenkebevilling. Imidlertid skal politiet underrettes om tiltaket.
Styrer er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitisk hensyn ivaretas. Styrer må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Situasjoner hvor du ikke behøver søke bevilling
Skal du f.eks. arrangere en bursdagsfest eller lignende i leide lokaler, trenger du ikke skjenkebevilling, jfr. alkoholloven § 8-9.

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Definisjon av skjenkebevilling for enkeltanledning.
Hjemles av alkoholloven § 1-6, 2. ledd siste setning.
Bevilling for en enkelt bestemt anledning/en bestemt del av året gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler, konserter og dansetilstelninger. Ved søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning blir det innhentet uttalelse fra politi og sosialavdeling. Dette i henhold til alkoholloven § 1-7.

Skjenkebevilling for enkeltanledning er nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag og dersom det skal skjenkes alkohol i et lokale som ikke har bevilling fra før.

Ved offentlige fester med aldersgrense 15 år (jfr. politivedtektene) hvor det er innvilget skjenkebevilling, påhviler det bevillingshaver et ansvar med kontroll slik at skjenking/konsum av alkohol ikke forekommer til personer under 18 år.