Kommunedirektør

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet. Knut Toresen er kommunedirektør. Han begynte i stillingen 24. september 2013. Han var rådmann fra april 2005 til oktober 2011.  

Tlf. 913 25 888, e-post: postmottak@bindal.kommune.no

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og responderes gjennom kommunedirektøren . Kommunedirektøren plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning, og som for øvrig ikke er delegert.

 

 

ORGANISASJON

Bindal kommune er organisert etter sektormodellen. Dette innebærer en modell med 3 sektorer; oppvekst- og kultur, helse og velferd og plan- og utvikling.

Organisasjonskartet for Bindal kommune finner du her.

 

Disse er ledere for sektorene:

Oppvekst- og kultursjef:  Per-André Johansen

Helse- og velferdssjef:  Janne Berit Hellesø

Plan- og utviklingssjef:  Camilla Brevik

 

Kommunedirektør, HR-sjef Lena Fuglstad, sektorledere og økonomisjef utgjør kommunens strategiske ledergruppe.

Pr. 31.12.2022 var det ansatt 183 personer i Bindal kommune, noe som tilsvarer 155,4 årsverk. 139 er kvinner og 44 menn.  Les mer i årsmeldingene.

 

ØKONOMI

Økonomiavdelingen ledes av økonomisjef Mabel Pettersen fra august 2023.

Bindal kommune har et budsjett til drift på ca. 207 millioner kroner. Det årlige investeringsbudsjettet varierer. Ressursstyring er en viktig oppgave for ledelsen.

 

STRATEGISK KOMMUNEPLAN/VIRKSOMHETSPLANER/ÅRSMELDING

De ulike sektorene utarbeider hvert år virksomhetsplaner. Her setter man mål for virksomheten for kommende år. I hver årsmelding evaluerer man grad av måloppnåelse og viser til mål som er satt for påfølgende år. Du finner kommuneplanens samfunnsdel her.

 

KRISELEDELSE

Bindal kommune har en plan for kommunal kriseledelse. Denne planen er en overordnet plan som sammen med fagplaner utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.

 

Bindal kommunes kriseledelse består av:

Ordfører, kommunedirektør, plan- og utviklingssjef, helse- og velferdssjef, oppvekst- og kultursjef, HR-sjef og beredskaps- og forsyningsleder.

Ordfører er den formelle leder av kriseledelsen, mens det er kommunedirektøren som leder det operative arbeidet i kriseledelsen. Informasjonsansvaret er lagt til ordfører. Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. Kommunen har også et kriseteam ( tidligere benevnt POSOM - psykososial omsorg ved hendelser, ulykker og katastrofer).

Kriseledelsen skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. En krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn den ordinære organisasjonen kan takle på tilfredsstillende vis.