Kulturmidler

Søknadsfristen er 1. april for kommunale kulturmidler.

Søknadsskjema for kulturmidler finner du her.

Kommunestyret gjorde i september 2021 endringer i vedtektene: 

 

Vilkår for tildeling av kulturmidler i Bindal:

 

Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til
Bindal:

  • Idrett og friluftsliv.
  • Barne- og ungdomsaktiviteter.
  • Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål)
  • Tiltak for funksjonshemmede.

Hvis organisasjoner søker om tilskudd fra flere av støtteordningene, må det fremmes separate søknader.

Tilskudd tildeles hovedlag. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets søknad.

Tilskudd er avhengige av de årlige kommunale budsjetter, og kan derfor ikke av organisasjonene forventes å følge prisstigning, eller på annen måte oppfattes som en fast inntektskilde.

Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1. april. Søknadsfristen må overholdes.

Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.

Kommunalt driftstilskudd skal fortrinnsvis ikke være eneste inntektspost i prosjektet. Søknader der egeninnsatsen er av betydning blir prioritert.

Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal brukes av søkeren.

Dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.

Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd. 

 

Vedtatt av kommunestyret 22. september 2021.

Bindal kommune har innført ordningen med ledsagerbevis. Alle som mottar kommunale kulturmidler må godta ledsagerbevis, dvs at ledsager slipper gratis inn på arrangement. Andre arrangører  oppfordres også til å benytte ordningen.