Skogbruksplaner

Det pågår et arbeid for revisjon av skogbruksplanene for skogeiendommene i Bindal. Dette arbeidet er forventet ferdigstilt sent 2018 eller tidlig 2019. Skogbruksplanleggingen skjer i samarbeid mellom skogeiere i Bindal, Sømna, Brønnøy og deler av Leka (Gutvikområdet).

I Bindal kommune er det 161 eiendommer over 100 dekar. Eiendommer som ikke gjennomfører MiS-registrering vil etter 2020 ikke ha muligheter til å omsette skogsvirke fra sin eiendom til profesjonelle kjøpere – industri/sagbruk o.l.

Takstprosjektet har som formål å oppdatere skoglige data og miljødata i kommunene, og skogeierne gis derfor en mulighet til å bestille skogbruksplanprodukter med MiS som grunnlag for en bærekraftig forvaltning av skogressursene.


Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av skogeierlagsstyrene og skogbruksansvarlige i kommunene.

 

Lenker til relevant informasjon om planer og sertifisering: