Skogbruk

Skogen er viktig for kommunen, både som inntektskilde for skogeierne og som råstoffleverandør til industrien. Men skogen har også betydelige kvaliteter som arena for jakt, fiske og friluftsliv. Botanikken og berggrunnen er også spesiell og byr på fine opplevelser.

Bindal har et produktivt skogareal på knappe 140.000 dekar, som tilsvarer ca. 11 % av kommunens totalareal. Skogen i Bindal har en stående kubikkmasse på mellom 1,5 og 2 mill m3. Det er 194 skogeiere som eier mer enn 50 dekar produktiv skog. Disse har en gjennomsnittlig skogstørrelse på knappe 700 dekar. Plahtes Eiendommer er den største skogeieren med ca. 50.000 dekar produktiv skog.

Årlig blir det avvirket ca 5.000 m3 tømmer. I tillegg blir det avvirket ca. 1.200 m3 lauvskog/tømmer til eget bruk og som ved for salg.

Bindal har et relativt godt utbygd skogsveinett. Det er imidlertid mange gamle skogsveier og kvaliteten på skogsveinettet er ujevn. Det er et stort behov for oppgradering av skogsveinettet slik at det blir mulig å kunne opprettholde en rasjonell og effektiv drift av skogene.

Skogkultur:

Det ble satt ut  59.400 planter i 2016 på et areal på ca.200 daa. Dette er en stor oppgang på hele 18.000 planter fra 2015. I 2016 ble det gitt 50 % tilskudd av statlige midler til planting.  

På ungskogpleie ble det  gitt 60 % statstilskudd. Ungskogpleiearealet minket fra 414 da til 314 da. 
 

Lokal videreforedling og verdiskaping:

Det ble utarbeidet nye tiltaksstrategier for skog- og klima 2014 – 2017, som må fornyes for en ny 4 års periode 2018 - 2021. Ny skogbruksplanlegging i Bindal/Sør-Helgeland er igangsatt i 2017 og skal ferdigstilles i 2018/19. Det er gjort avtale med Allskog SA som skal gjennomføre ressurskartleggingen med MiS-registrering for kommunene Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet). Det er ønskelig er at flest mulig skogeiere benytter seg av dette tilbudet.

Kontaktinfo

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30