Jaktinfo 2020

 

Generell informasjon til alle jakt og Storviltområder i  Bindal  2020.

Viser til ÅRSHJULET: Dette er informasjon om  viktige datoer som alle må forholde seg til i.f.b.m hjorteviltforvaltningen i kommunen.

Jaktåret 2019 er gjennomført med nye og ulike erfaringer. Statistikken viser et fellingsresultat som er forholdsvis stabilt de siste 3 – 5 årene. Ut over det er aldersfordeling, ungdyrkvote og kjønnsfordeling innenfor de kommunale retningslinjer/målsettinger, men enkelte opplever en nedgang i elgstammen i enkelte områder. Det er også noe bekymring ang. kalv – da det vinteren 2019 er funnet nærmere 15 døde kalver som er registrert. Avskytingen på kalv har også vært lav de siste årene med et snitt på 13 % kalvandel av ungdyrkvoten. Denne bør justeres i alle storvilt/bestandsplanområdene.

 

For Bindals vedkommende er det i dag totalt 5 storviltområder hvor enkeltvaldet Imøy/Stavøy fra 2018 har inngått som eget jaktfelt i Storviltområdet Selfjord/Reppen/Øksningsøy m/fl.

For perioden 2018 - 2020 har alle storviltområder i Bindal/Austra fått utarbeidet nye bestandsplaner og disse er godkjent av viltnemnda.

Det ble  gjennomført en ELG-BEITETAKSERING i 2016 for hele Bindal kommune. Denne finnes også på kommunens hjemmeside eller kan fåes ved henvendelse til undertegnede.

Dette gjelder også elgrapport for 2019 som er utarbeidet av Naturdata. Ny beitetaksering for elg er tenkt gjennomført i 2021.

 

Nytt av året 2020:

Fra og med jaktåret 2017 ble det innført, etter nasjonal forskrift om jakt – utvidet elgjakt fra 25. september og fram til og med 23. desember, noe som videreføres i 2020. For hjort og rådyr gjelder fortsatt de samme jakttidene.

 

Beverjakt:

Det er vedtatt ny forskrift og nye målsettinger for forvaltning av bever i Bindal kommune. Denne forskriften ble vedtatt og kunngjort i Norsk Lovtidend og er gjeldende fra 1.mars 2018 og fram til 30.april 2022.

Bever kan nå tas ut som ordinært småvilt og alle fellinger av bever skal rapporteres til kommunen samme dag som dyret er skutt/fanget. Fortsatt gjelder samme jakttid som før.

 

Generelt:

Viltansvarlig i kommunen vil fordele alt av tildelingspapirer til det enkelte storviltområde etter ønske, evt. skrive ut på hjorteviltregisteret. Kjevelapper vil ettersendes eller utdeles etter forespørsel på kommunen og undertegnede. Storviltområdene oppfordres derfor til å innkalle sine jaktfelt for en nærmere informasjon om årets jakt, og i tillegg foreta en utdeling av nødvendige papirer i god tid før årets jakt.

 

NB ! Storviltområdenes oppgave blir å distribuere denne informasjonen til alle jaktfelt innen sitt storviltområde.

 

CWD prøvetaking i forbindelse med ordinær jakt, faller bort for jaktåret 2020. Fortsatt skal ordningen gjelde for fallvilt – dyr over 1 år.

 

Kontakt undertegnede evt. sin leder for det bestandsplanområdet jaktfeltet hører inn under.

 

 

ÅRSHJULET

 

Viktige datoer å forholde seg til:

Dato

Hva:

Hvem:

1.mars

Forslag til endring av minsteareal  og fellingskvoter fremmes overfor kommunen

Av hvem som helst

1.april

Melding til kommunen om eventuelle endringer i valdet (§ 12)

Valdansvarlig representant

15.april

Forskrift om minsteareal  fastsettes (§ 8)

Kommunen

1.mai

Søknad om godkjenning av vald sendes til kommunen (§ 11). Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg, hjort og rådyr (§ 15)

Valdansvarlig representant

15.juni

Godkjenning av vald for jakt på elg ( § 13)

Godkjenning av bestandsplanområde ( § 16)

Kommunen

 

15. juni

Fellingstillatelse er sendt til valdansvarlig representant ( § 18)*

Kommunen

10 dager etter siste jaktdag

Levering av sett elg-skjema, kjever med kjevelapp og slaktevekter.  I tillegg rapportere årets fellingsresultat av elg og rådyr. *(Valdansvarlig representant)

Valdansvarlig skal levere til kommunen.

30 dager etter siste jaktdag

Rapportere årets fellingsresultat for kommunen

Kommunen

 

 

 

Gjøremål som er merket *, skal gjennomføres hvert år.

Arbeidsoppgave

Valdet/Jaktfeltet

Kommunen/Jaktfeltleder

Sett elg data

Registrere antall observasjoner og jaktinnsats på dagnivå

Legger inn data i Hjorteviltregistreret

Fellingsstatistikk

Registrere fellingsresultat på dagnivå

Kan legge inn totalsum.

Legger inn data i Hjorteviltregisteret

Slaktevekter

Jaktlagene veier dyrene og fører dette på skjema/kjevelapper

Legger inn data i Hjorteviltregisteret.

 

NB!

Minner om Hjorteviltregisteret – Naturdata AS, hvor de fleste kan gå inn å gjøre registreringer, og spesielt benytte «Settogskutt» til å registrere daglig over sett elg og skutt elg, vekter mm.

Husk at når jakta er gjennomført og tildelte dyr er skutt – må den som fører «Settogskutt» - huske å ferdigstille sine data, da først kan viltansvarlig i kommunen godkjenne opplysningene og ferdigstille opplysningene til hjorteviltregistre – Naturdata.

Ellers vil kommunen prøve å legge ut kursaktiviteter i regi av viltnenda/kommunen – der det angår jakt og ettersøk.

 

Terråk  09.07.2020.

Med vennlig hilsen                                       

Bindal kommune

Skog- og viltansvarlig                                    Epost: karl.erik.solum@bindal.kommune.no

Karl-Erik Solum                                              Mobil: 900 84 239 / 970 33 447

 

 

.................................................