Om motorferdselloven og forskriftene om motorferdsel

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til ”anerkjente” nytteformål.

Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres gjennom loven.

Loven angir generell adgang til bruk av motorkjøretøy så vel på sommerføre som vinterføre til følgende formål:

 1. politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
 2. offentlig post- og teletjenester,
 3. nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,
 4. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
 5. anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
 6. rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.

Følg denne linken til Motorferdselloven på Lovdata sine sider.

Utover det som loven direkte hjemler er det laget en nasjonal forskrift som ytterligere spesifiserer formål der det er adgang til bruk av motorkjøretøyer:

På barmark gjelder det følgende formål:

 • Transport ved jakt
 • Oppsyn/tilsynstjeneste (utvidet)
 • Fiskekultiveringstiltak (kalking, fiskeutsetting m.m.)
 • Veger og større anlegg (utvidet) 

På vinterføre åpner forskriften for adgang til bruk av motorkjøretøy til følgende formål:

 • Nødvendig transport og drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk
 • Preparering av skiløyper/skibakker
 • Vitenskapelige undersøkelser
 • Vedtransport fra egen eiendom til bopel 

NB! Kommunen kan gi nærmere bestemmelser for kjøring som er tillatt etter loven, for eksempel områder, traséer, sesonglengde, utstyr m.m. Kommunen kan imidlertid ikke forby kjøring til de i forskriften angitte formålene.

Følg denne linken til Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. på Lovdata sine sider.

Søk digitalt her