Motorferdsel i utmark

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til ”anerkjente” nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres gjennom loven.

Ønsker du allikevel å bruke motorkjøretøy i utmark eller vassdrag, må du søke kommunen om dispensasjon for dette. Fyll ut skjemaet 
"Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag".

Send skjemaet til Bindal kommune, se adresser til høyre. 

Søknadsskjemaet finnes også i excel. (XLSX, 19 kB)

Definisjonen av motorferdsel, utmark og vassdrag:

Lov om friluftslivet § 1a definerer hva som er utmark og hva som er innmark:

"Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark."

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2 definerer motorferdsel, utmark og vassdrag:

"Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark.

Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer."

 

Opphevelse av vannscooterforskriften

Vannscooterforskriften ble opphevet fra 18. mai 2017 . Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med motoriserte småbåter. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i motorferdselloven. Motorferdsel, herunder bruk av vannscootere, i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer er ikke tillatt. Vannscootere er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Se forøvrig punktet om dispensasjon over. 

Kontaktinfo

Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00

Adresse:

Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

Karl-Erik Solum
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 90 08 42 30