Kommunens roller i forhold til motorisert ferdsel i utmark

Kommunene har flere roller i forhold til motorisert ferdsel i utmark. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter fastsetter kommunens myndighetsområder:

  • Behandle søknader om dispensasjon, samt fastsette vilkår for dispensasjoner.
  • Lage kommunale forskrifter for motorferdsel i utmark
  • Innarbeide motorferdsel i kommuneplan/reguleringsplan
  • Rapportering til overordnet miljøvernmyndighet
  • Informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeide