Faguttrykk

Her har vi samlet en rekke faguttrykk som brukes i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Er det faguttrykk og forklaringer som mangler på listen, send gjerne en e-post til okonomiavdelingen@bindal.kommune.no

Besiktigere
Dette er de personer som er ute og ser på eiendommene. De sjekker om matrikkelen stemmer, hva bygningene benyttes til og vurderer standard og kvalitet.

BRA (bruksareal)
BRA er det areal som ligger innenfor de omsluttede vegger. Yttervegger blir ikke med i beregningen, mens lettvegger regnes med i BRA. Alt areal over 1,9 meters høyde tas med. For etasjer med skråvegger finnes spesielle måleregler.

Bruksnummer
Bruksnummer er en eiendomsbetegnelse og tar utgangspunkt i et  gårdsnummer. Eiendommer får tildelt bruksnummer av kommunen i stigende rekkefølge etter hvert som de skilles ut. En eiendom betegnes derfor korrekt med kommunenummer (knr)/gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr). I tillegg kan det være festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).

Bunnfradrag
Bunnfradrag er et fast kronebeløp eller en prosentandel av eiendomsskattetaksten som skal trekkes fra skattetaksten. Eksempel på dette er en skattetakst på 1 000 000 kr med et bunnfradrag på 100 000 kr gir 900 000 kr i skattegrunnlag for beregning av skatt.

Etasjefaktor
Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Felles klagenemnd
Klageinstans for behandling etter at takstene er sjekket for faktafeil og åpenbare feilvurderinger av sakkyndig nemnd.

Festenummer
Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Det er vanlig å feste bort tomter med eget bruksnummer også, fordelen (især for festeren) er at det ved frikjøp ikke kreves noen ny fordelingforetning.

Fester
En festetomt er en del av en eiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneier krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for. Fester er juridisk ansvarlig for eiendommen og vil derfor bli ilagt eiendomsskatten.

Fritak
Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7.  Eiendommer under § 7 må vedtas fritatt av kommunestyret.

Grunneier 
Grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneier kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårdsnummer
Alle eiendommer har et gårdsnummer. Når det skilles ut underbruk av en eiendom får den nye eiendommen samme gårdsnummer og et nytt bruksnummer.

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være en samme som den reelle eieren av matrikkelenheten, f.eks. hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted.

Indre faktor (IF)
Faktor som er vesentlig for eiendommens verdi. Indre faktor gjelder forhold på eiendommen. Dette gjelder husets alder og stand (vedlikehold med mer). Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien. Typisk standard, kvalitet og bygningens alder.

Kalibrering
Alle medarbeidere, særlig besiktigerne, i prosjektet vil bli kalibrert slik at like tilfeller vil bli behandlet likt. For hjemmelshaver skal det være likegyldig om det er "Per eller "Pål" som utfører besiktigelsen på eiendommen.

Matrikkel
Matrikkelen er Norges offisielle register over grunneiendommer. Matrikkelen er det nye systemet som har tatt over for RiksGAB og KommuneGAB. Her ligger eiendomsinformasjon registrert for hele landet.

Skattesats
Kommunestyret bestemmer hvert år den skattesats som skal anvendes ved beregning av utskrevet sats. Denne kan ligge mellom 2-7 promille. Første året som eiendomsskatt utskrives må satsen være 2 promille. Senere kan skatten økes med intill 2 promille årlig. Eiendomsskatten kan fra et år til neste settes ned til minstenivået på 2 promille, uavhengig av hvor høy den var i utgangspunktet.

Sakkyndig nemnd
Denne nemnden skal vedta takstene foreslått av besiktigerne. De utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret.

Seksjonsnummer
Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk leilighetsbygg i flere etasjer eller blanding av forretning og leiligheter i samme bygg.

Sonefaktor (SF)
Brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik sjablongtakst selv om de ligger på helt forskjellige plasser i kommunen.