Klagebehandling

Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil har du anledning til å påklage denne. Fra 1. januar 2013 gjelder nye regler for å klage på taksten. Se lov om eigedomsskatt §19

Klagen skal være skriftlig og fremsettes innen 6 uker etter at skatteseddelen ble sendt skattyter. 
Vi ber deg om å merke klagen tydelig med gårds- og bruksnummer. Evt også feste- og seksjonsnummer.
I tillegg må du huske å oppgi telefonnummer du treffes på. Merk alle vedlegg like tydelig.

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil bør det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Saksbehandling
Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten.
Hvis ikke går klagen automatisk videre til felles klagenemnd. Denne sakkyndige klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst.

Faktura på eiendomsskatt
Selv om du klager på eiendomsskattetaksten så skal de kommunale gebyrene betales. Dette framkommer bl.a. av eiendomsskatteloven § 25. Ved medhold i klagen, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.