Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt

Rammene for fastsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt fastsettes av eigedomsskattelova av 1975.

Loven gir ikke grunnlag for at enkeltpersoner eller grupper skal få fritak på generelt grunnlag. Derimot gis det mulighet for at personer hvor det er særs urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd, kan få skatten nedsatt eller ettergitt, jf. § 28 i loven.

Utgangspunktet er at utlignet eiendomsskatt skal betales, enten det skjer frivillig eller ved tvangsinndrivelse.

To vilkår som må være til stede for eiendomsskatten skal kunne nedsettes eller ettergis:

  • det må foreligge «særlige grunnar» og
  • disse grunnene må gjøre det «særs urimeleg» om hele eiendomsskatten innkreves.
     

Det er formannskapet som fatter vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det skal gjøres individuelle vurderinger. På bakgrunn av mottatt søknad vil det blir gjort en konkret helhetsvurdering.

Det må søkes for hvert år.