Styringsdokumenter

Planer og styringsdokumenter

Bindal kommune har en rekke planer og styringsdokumenter som kommunen styres etter. Dette er i første rekke kommuneplanen, som består av:

  • samfunnsdel
  • arealdel
  • handlingsdel, som i hovedsak består av kommunens økonomiplan 

I tillegg til disse overordna planene har hver sektor en rekke planer som styrer den faglige virksomheten på hver sektor. 

Arealbruken i kommunen reguleres dels av sentrale lover og kommuneplanens arealdel, men også av vedtatte reguleringsplaner. Bindal kommune jobber med en kartløsning som skal gi våre innbyggere og andre interesserte muligheter for innsyn i alle arealplaner og reguleringsplaner som styrer arealbruken i kommunen. Når denne kartløsningen er klar vil den bli publisert på denne siden.

Nedenfor finner du lenker til sentrale styringsdokumenter i Bindal kommune:

Planstrategi (PDF, 734 kB) (vedtatt 17. juni 2021)

 

Eierskapsmelding (PDF, 317 kB)

 

Helhetlig ROS-analyse for Bindal kommune (PDF, 2 MB)


 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 (PDF, 7 MB)

Kommuneplanens arealdel - plankartet 2004-2018 (PDF, 10 MB)

Kommuneplanens arealdel - tekstdelen (PDF, 18 MB)

Kommuneplanens arealdel - vedlegg til tekstdelen (PDF, 20 MB)

 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 (PDF, 3 MB)vedtatt 10. desember 2020
Saksframlegg (PDF, 3 MB)
Tiltaksdel (PDF, 164 kB)

 

 

Tiltaksdel Bindal kommunes samfunnsdel 2020 til 2024 (PDF, 881 kB) vedtatt 12. desember 2019

 

Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 (PDF, 18 MB) vedtatt 12. desember 2019

 

 

Kommunedelplan for Bindalseidet (PDF, 24 MB)

Kommunedelplan for Terråk (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2031 (PDF, 2 MB)

 

Boligplan 2018 - 2025 "Bo godt i Bindal" (PDF, 704 kB)

Strategisk helse- og omsorgsplan 2017 - 2030 (PDF, 716 kB)

 

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 (PDF, 754 kB)

 

HABILITERING- OG REHABILITERINGSPLAN 2019 - 2029

 

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (PDF, 1003 kB) pr mai 2021

 

Kystsoneplan, juni 2019 (PDF, 33 MB)