Boligplan for Bindal

Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i omsorgsboliger i en helhet slik at disse kan bidra til en revitalisering av boligtilbud og markedet for boliger i Bindal.

Bindal vedtar boligplan 2018 - 2025

Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i omsorgsboliger i en helhet slik at disse kan bidra til en revitalisering av boligtilbud og markedet for boliger i Bindal

  • Å utvikle et botilbud som forbereder aldringen av Bindals befolkning
  • Øke tilbakeflytting til Bindal
  • Dimensjonere de boligsosiale tilbud til forventet behov
  • Utvikle tettstedene Terråk og Bindalseidet til vitale sentrum med urbane kvaliteter
  • Redusere kommunens totale boligmasse og følgelig vedlikeholdskostnader
  • Samlokalisere kommunens helsetjenester

Boligplanen har ambisiøse målsettinger:

Boligplanen konkretiserer hvordan målene skal nås gjennom, blant annet, disse tiltakene :

1.      Fortetting som et helhetlig prinsipp for nedre Terråk og Bindalseidet sentrum - utbyggere skal som hovedregel oppføre leilighetsbygg

2.      Nedtrapping av kommunens eierskap av frittliggende eneboliger – boligene selges gradvis og oppgraderes av kjøper etter veiledning om finansiering fra kommunen. Boligene selges primært til personer med arbeidskontrakt i kommunen eller tilsvarende fast tilknytning med boligformål.

3.      Kommunen skal, i samarbeid med Bindal Utvikling AS, utarbeide en helhetlig strategi for å aktivt legge til rette for tilbakeflytting til kommunen

4.      Bygge minst 8 nye omsorgsboliger på Terråk og minst 4 nye på Bindalseidet i umiddelbar nærhet til butikk/post

 

Tiltakene er omfattende og allerede inkludert i kommunens budsjett og økonomiplan.

 

Kontaktperson: Helse- og velferdssjef Arne Bangstad – tlf: 48 26 18 73.