Jordbruk

Bindal har et aktivt landbruk der hovedproduksjonene er husdyr- og grovfôrproduksjon. 

Som statistikkbank for jordbruksproduksjonen i Bindal kommune benytter vi tall fra Landbruksdirektoratet og statistikk fra søknadene om produksjonstilskudd. Per 31.07.2016 er det 44 foretak som driver med jordbruk i Bindal kommune og søker om produksjonstilskudd. Disse driver til sammen 10.644 daa jord. Dyrket mark i Bindal har vært relativt stabilt de siste årene. Av foretakene som driver jordbruk er det 30 foretak som har husdyr nok til å kunne motta avløsertilskudd for 2016. I tabellen under er produksjonene fordelt på arealer og dyr.

Antall foretak og dekar per produksjon i 2016:

Produksjon Antall foretak Antall daa
Grovfôr 43 10.567
Potet/grønnsaker 1 3

 

Antall foretak og husdyr per produksjon i 2016:

Produksjon Antall foretak Antall husdyr
Melkekyr 12 323
Ammekyr 7 87
Søyer 15 1.075
Slaktegris 1 490
Hester 4 11
Verpehøner 1 20