Jordbruk

Bindal har et aktivt landbruk der hovedproduksjonene er husdyr- og grovfôrproduksjon. 

Vi har 34 aktive jordbruksforetak som driver til sammen 10 783 daa dyrka jord. Dyrket mark i Bindal har vært relativt stabilt de siste årene. I tabellen under er produksjonene fordelt på arealer og dyr.

Vi har to gårdsutsalg og to samdrifter innen melkeproduksjon.

Antall foretak og dekar per produksjon i 2021:

Produksjon Antall foretak Antall daa
Grovfôr 33 9.767

 

Antall foretak og husdyr per produksjon i 2021:

Produksjon Antall foretak Antall husdyr
Melkekyr 9 327
Ammekyr 7 141
Søyer 19 1.034
Slaktegris 3 674