Forslag til reguleringsplan for Parkveien, første gangs høring

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfristen er 16. august 2020.

Bindal kommune fikk for 2020 innvilget trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg for utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien. Tiltaket er i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan. Regulering av Parkveien er første trinn i arbeidet for å sikre trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, Bindalseidet barnehage og omsorgsboliger. Trinn 2 blir utarbeidelse av byggeplan og anbudsgrunnlag, mens siste trinn er anleggsfasen.

Kommunen søker om tilskudd til byggeplan og anbudsgrunnlag, tildeling vil gjelde 2021. Fylkeskommunen stiller krav om byggeplan i de prosjekter som berører fylkesvei. Det er også krav om godkjent reguleringsplan før det kan søkes om midler for utarbeidelse av byggeplan. Kommunen må derfor ha godkjent reguleringsplan klar for oversendelse til fylkeskommunen innen 1. november 2020.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter på området, samtidig som den skal avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og avfallshåndtering.

Planforslaget består av følgende dokumenter: