Høring: Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2023 - 2026

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2023 – 2026 ligger ute til offentlig høring. Høringsfrist er 17. oktober.

Bindal formannskap behandlet forslag til trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2023 – 2026 (PDF, 571 kB)i sak
45/22 i møte 08.09.2022. Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut til offentlig høring i fire
uker.

Du finner planen her: Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2023 – 2026 (PDF, 571 kB)

Innspill til planen sendes til:
postmottak@bindal.kommune.no
eller
Bindal kommune
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK

Høringsfristen er satt til 17.10.2022.