Vel 100 foreldre og venner fikk med seg lokal UKM for Sømna og Bindal lørdag på Bindalseidet.

44 deltakere bidro med kunst og musikkinnslag.

Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til div. tiltak i jordbruket må sendes til kommunen innen 1. april 2018. For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og utviklingssektoren, eller se under næring, landbruk og miljø på kommunens hjemmeside 

Valgdeltakelse 78%.

Ja: 308

Nei: 642

Blank: 9

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus kl 0900 torsdag 1. mars.

Møtet foregår på Bindal rådhus, Terråk, 27.  februar kl. 13:00. Her er innkallingen.

I brev av 16. februar 2018 gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse, under visse vilkår, til mudring i Årsetvalen og Kjærstadstraumen.

I vedtaket heter det: 

"Fylkesmannen i Nordland gir med dette Bindal kommune tillatelse til mudring i forbindelse med utdyping av kanal fra Årsetfjorden til Valen. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre."

Kontrollutvalget i Bindal har møte 12. februar kl 1200 på Bindal rådhus. 

Det er møte i fondsstyret torsdag 1. februar på Bindal rådhus. Møtet starter umiddelbart etter møtet i formannskapet.

 

 

Formannskapet kalles inn til møte torsdag 1. februar kl 0900.