Budsjett og økonomiplan til ettersyn

Formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er nå ute til alminnelig ettersyn fram til 12. desember.

Kommunestyret skal behandle sakene i møte den 13. desember.

Formannskapet behandlet i møte 22. november forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

 

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas.

    Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.

    Årsbudsjettet vedtas på funksjonsnivå.

2. For 2019 vedtas følgende skattlegging:

a) Skatt på inntekt: 11,55 % eller høyeste lovlige sats.

b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.

c) I henhold til eiendomsskatteloven § 3, første ledd bokstav a, videreføres eiendomsskatten på all fast eiendom i hele kommunen.

Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille.

Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.                     

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret

    13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf.. esktl. § 10.

 

3. Funksjon 18050 ungdomsråd økes med kr 20.000,- for 2019. Dekkes av disp.fond.

4. Utgifter ved Bindalseidet basseng og hall føres som egen post i  budsjettet.  Fjernes fra funksjon Bindalseidet skole.

5. Tilskudd til politiske partier, kr 30.000,- til kommunevalg. Dekkes av disp.fond.

6. Utrede muligheten for å øke fra 2 til 3 lærlinger, gjerne i forbindelse med rekrutteringsplan.

7. Med bakgrunn i at minstepensjonen de siste årene er underregulert, ønskes det utredet 

    konsekvensene av å eventuelt ikke øke betalingssatsene for denne gruppen, både i ytelser og

    husleie. Utredes i forbindelse med neste års budsjett.

Tor-Arne Aune ønsket følgende protokolltilførsel:

Rådmannens forslag/oppfordring om å ta debatten om vi skal ha en eller to kirker i Bindal bør tas i kommunestyret. Derfor blir det feil av formannskapet å legge «lokk» på saken med å bevilge penger til renovering av Solstad kirke i 2019.