Detaljregulering Fv. 17 Holm ferjeleie - melding om vedtak av plan.

Kommunestyret har godkjent reguleringsplanen for Holm fergeleie. Klager må sendes innen tre uker.

Detaljregulering Fv. 17 Holm ferjeleie - planID: 201703 - melding om vedtak av plan

I kommunestyrets møte 25.04.2019, sak 39/19, ble det fattet følgende vedtak.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes reguleringsplan for Fv. 17, Holm ferjeleie – planID: 201703 med plankart datert 28.09.2018, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 20.02.2019.

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klages sendes: Bindal kommune, 7980 Terråk.