Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste styrende organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5-3. 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak rapportert eller lagt fram for behandling. 

Bindal kommunestyre består av 17 medlemmer som velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Følgende saker avgjøres av kommunestyret og kan ikke delegeres: 

  • Alle saker som er tillagt kommunestyret å avgjøre, etter lov eller forskrift
  • Kommuneplan, handlingsplan, økonomiplan, budsjett og skattevedtak
  • Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjett og vesentlige endringer i årsbudsjettet 
  • Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser utover årsbudsjett 
  • Kommunale avgifter og gebyrer
  • Godkjenning av regnskap og årsberetning 
  • Delegeringsreglement 
  • Overordnet administrativ organisasjonsstruktur 
  • Ansettelse av kommunedirektør. 
  • Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør behandles av kommunestyret

Delegeringsreglement for Bindal kommune

Her finner du en oversikt over alle møtene, sakslister, innkallinger og protokoller.  

Kommunestyret 2023-2027

Her finner du lenke til oversikt over medlemmene i kommunestyret. (Velg medlemmer i menyen)