Kommunestyret

 

Kommunestyret er det øverste styrende organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5-3. 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak rapportert eller lagt fram for behandling. 

Bindal kommunestyre består av 17 medlemmer som velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Følgende saker avgjøres av kommunestyret og kan ikke delegeres: 

  • Alle saker som er tillagt kommunestyret å avgjøre, etter lov eller forskrift
  • Kommuneplan, handlingsplan, økonomiplan, budsjett og skattevedtak
  • Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjett og vesentlige endringer i årsbudsjettet 
  • Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser utover årsbudsjett 
  • Kommunale avgifter og gebyrer
  • Godkjenning av regnskap og årsberetning 
  • Delegeringsreglement 
  • Overordnet administrativ organisasjonsstruktur 
  • Ansettelse av kommunedirektør. 
  • Andre saker som ut fra sitt prinsipielle innhold eller økonomiske omfang bør behandles av kommunestyret

Delegeringsreglement for Bindal kommune

Her finner du kontaktopplysninger til alle representantene. (Velg medlemmer)

Her finner du en oversikt over alle møtene, sakslister, innkallinger og protokoller.  

Kommunestyret 2019 - 2023

Navn: Vararepresentanters navn:
Bindal Arbeiderparti  
1. Britt Helstad 1. Kathrine Busch Næsvold
2. Tor-Arne Aune 2. Hans Otto Helstad

3.  Wenke Saltnes Ryan

3. Iver Johannes Aune
4.  Ruth Anita Skjelsvik 4. Karoline Andrea Berg-Hansen
5. Elin Gangstø 5. Emil Busch Næsvold
6. Gro Annie Støvik Lande 6. Arnold Hansen
7.  Lasse René Kolsvik 7. Johanne Kvarsvik
8. Karoline Velde 8. Jørn Oddgeir Bergerud
9. Svanhild Helovise Båtnes Holten 9. Sissel Helene Larsen
  10. Per Sverre Jensen
  11. Rina Grøttheim
Endret i kommunestyret 23. april 2020  
   
   
Bindalslista  
1. Jim Aarmo 1. Jørn Petter Kveinå
2. Elin Vareide Lian 2. Kenneth Wermundsen
3. Ingvild Helstad 3. Roger Hansen
4. Elling Mikalsen Bøkestad 4. Monja Iselin Lande Kolberg
5. Gunnhild Helen Gutvik 5. Tina Kristin Vassli Kveinsjø
  6. Ellen Mathilde Welde Dybvik
  7. Anita Oline Vassli
  8. Ola Rune Helstad

 

Bindal Senterparti  
1. Dag Christer Brønmo 1. Terje Moe
2. Julie Catharina Tilrum 2. Fredik Angel Hald
3. Astrid Karlsdatter Kalvik 3. Svein Erling Gaupen
  4. Kurt Anders Brønmo
  5. Bertil Kalvik
  6. Bjørg Heidi Hald