Innkalling til kommunestyremøte torsdag 1. mars

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus kl 0900 torsdag 1. mars.

 

Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold fra kl. 09:05 – 09:20.
Orientering fra Bindal Utvikling AS v/Anja Tjelflaat fra kl.09:20 – 10:00.
Orientering fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS v/Asle Hasselvold fra kl.10:00 – 10:45.

Pause fra kl. 10:45 – 11:00.

Orientering fra flyktningetjenesten v/Åshild D. Gillund fra kl. 11:00 – 11:30.

Lunsj fra kl. 11:30 – 12:00.

Orientering fra KomRev Trøndelag IKS v/Unni Romstad fra kl. 12:00 – 12:45.
Rådmannen orienterer om vårens økonomiplanarbeid fra kl. 12:45 – 12:55.

Spørretimen.

Høringsliste samt referatsakene 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18 og 6/18 legges ved som eget
vedlegg.