Retningslinjer utleie

Avtale / retningslinje / rutine for lån / leie av idrettshallen og styrkerommet

Navn på leietaker / mottaker av brikke: ________________________________________

Hensikt:

Rutinen skal ivareta et forsvarlig bruk, samt ivareta brannsikkerheten ved leie av idrettshallen og styrkerommet på Terråk.

Betingelser:

Det gis tillatelse til lån / leie av idrettshallen og styrkerommet i Bindal kommune under følgende forutsetninger:

 • Leietaker mottar brikke til idrettshall / nøkkel til styrkerom ved signering av dette dokument
  • Utlevering av kodebrikke skjer i publikumsmottaket på rådhuset.
 • Leietaker har ikke adgang til andre rom enn idrettshall, styrkerom, garderober og lager-rom
 • Leietaker er ansvarlig for at rutinene følges
 • Leietaker skal sørge for hvem som skal delta i kommunens brannopplæringen og gi informasjon til evt. deltakere i laget / gruppen
  • Ta kontakt med publikumsmottaket for å melde inn behov
 • Leietaker er selv ansvarlig for sikkerheten til sine brukere
 • Leietaker er erstatningspliktig for evt. skader på inventar og rom ved bruk av idrettshall, garderober, lager-rom og styrkerom, herunder vegger, gulv, dører osv.
 • Leietaker skal være over 18 år og den første som går inn og den siste som går ut med hele sitt lag /gruppe
 • Leietaker skal sørge for at bygget er forsvarlig lukket og at lys er slukket etter bruk.
 • Uvedkommende har ikke adgang til bygget. Dette betyr at leietaker må påse at det ikke oppholder seg andre i deler av bygningsmassen enn de som er med i leieavtalen
 • Idrettshallen er en klisterfri hall
 • Leietaker er personlig ansvarlig for sin brikke og nøkkel og har ikke anledning til å låne dette videre til andre
 • Bytte/endringer/ny utleie av timer skal avtales på forhånd med Bindal kommune
  • Bruk søknadsskjema for melding av endringer
 • Leietaker har ikke anledning til å drive framleie
 • Hallen skal ikke brukes utenom tildelte tidspunkt
 • Bruken av brikken blir loggført med ditt navn i adgangskontrollsystemet
 • Når leieforholdet er over leveres nøkkelbrikke tilbake. Den signerte avtalen blir da kassert.

Rutine:

1. Leietaker skal ha gjennomført kommunens brannopplæring og minst en gang per år gjennomgå nødvendig brannopplæring

Nødvendig brannopplæring er følgende:

 • Branninstruks for idrettshallen
 • Rømningsveier og brannmeldere
 • Sjekke rømningsveier
 • Generelt være våken og tenke brannsikkerhet
 • Dokumentasjonen / bekreftelse på opplæringen skal gis av Bindal kommune.
 • Ved brann / brannalarm skal leietaker få sitt lag ut av idrettshallen og til samlingsplass ute

 

2. Leietaker skal ha ordensregler for sitt lag / gruppe slik at det hersker orden i garderober, lager-rom og idrettshall / styrkerom, både før, under og etter trening

 

 • Før trening tar til skal eventuell omkledning foretas i garderober
 • Oppvarming med ball skal foregå i hallen
 • Alt utstyr som benyttes skal behandles med varsomhet og settes tilbake på plass etter bruk
 • Ved tilgrising av gulv skal dette rengjøres etter endt trening. Mopper står tilgjengelig i bøttekott. Leietaker har ansvar for at dette etterfølges før ny leietaker/time begynner
 • Alt treningsutstyr som setter merker i golvet er ikke tillatt brukt, f.eks. sko med pigger/knotter eller svarte såler som setter merker/striper, spranglister av metall uten beskyttelse etc.
 • Alt fottøy som nyttes i styrkerom/idrettshall m.m. skal kun være innesko
 • Fottøy som blir brukt ute skal ikke brukes i lokalene – heller ikke i gang inn til garderober
 • Ingen form for klisterbruk er tillatt
 • Spark av ball mot tak og vegger er ikke tillatt
 • Det skal kun benyttes hall-baller / inne-baller
 • Røyking eller nyting av alkohol/andre rusmidler er ikke tillatt i idrettshall/gymsaler samt uteområdet ved skole og hall.

 

Avvik:

Avvik på retningslinjer / rutiner skal rapporteres til Bindal kommune. Ved feil og mangler på bygget plikter leietaker å rapportere til kommunen.  Feil og mangler påført under leie pliktes erstattet.

Meld inn avvik til postmottak@bindal.kommune.no

Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og forlates i den tilstand man fant det.

Enhver skade på bygg, lokaler, inventar og utstyr skal dekkes av leietaker. Skader skal straks meldes til Bindal kommune. Bindal kommune påtar seg intet ansvar for tap eventuelt skade på leietakernes/brukernes eget utstyr og er ikke ansvarlig for tøy og andre verdisaker m.m.

Ved uansvarlighet, eller brudd på retningslinje / rutine vil leietaker nektes adgang.

Lov /forskrift:

Brannvernloven med tilhørende forskrifter.

Tvist:

Dersom det skulle oppstå tvist i forbindelse med forståelsen og gjennomføring av denne rutinen, skal dette så langt det er mulig søkes løst ved forhandlinger mellom leietaker og Bindal kommune. I motsatt fall bringes tvisten inn for ordinære domstoler.

 

Dato og sted                                                                                                  Signatur Leietaker