Bindal helsetun

Bindal har et helsetun som ligger på Terråk. Institusjonen har kapasitet til 35 plasser, men har i dag bemanning for 28 plasser. Plassene benyttes til langtids- og korttidsopphold samt kommunale, akutte døgnenheter (KAD).

Det er Koordinerende Enhet (KE) som innvilger plass til ulike opphold på helsetunet. Kommunen har en egen forskrift for langtidsplasser vedtatt i 2017 som regulerer hvordan innvilgning av slike plasser skal foregå. Kommunal forskrift for langtidsopphold på sykehjem 1 (PDF, 122 kB)

Korttidsopphold brukes til en rekke ulike formål; intensiv rehabilitering, akutt forverring av kronisk sykdom, lokal kreftbehandling, behandling av pasienter nylig utskrevet fra sykehus og palliasjon/omsorg ved livets slutt.

KAD er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. Kommunens plikt til å tilby KAD-plasser ble etablert ved forskrift i 2016.

Kontaktinfo

Koordinerende Enhet
Alle henvendelser om helse- og omsorgstjenester fra Bindal kommune
E-post
Telefon 75 03 25 00
Heidi Pedersen
Leder - institusjon
E-post
Telefon 482 24 778
Vakttelefon Bindal sykehjem
Telefon 482 26 259
Wenke Ryan
E-post
Telefon 482 32 486
Lill Brevik
Arbeidsleder kjøkken og vaskeri
E-post
Telefon 482 10 379