Ledig stilling: Økonomikonsulent, fast 100%.

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling, med tiltredelse snarest. Søknadsfrist er 19. mai 2019.

Det legges fram to tilleggssaker i kommunestyremøtet torsdag 1. mars: Kommunetilhørighet, veien videre etter avholdt rådgivende folkeavstemning, og Godkjenning av resultatet av valgoppgjør - rådgivende folkeavstemning 26.02.2018 om kommunesammenslåing.

Valgdeltakelse 78%.

Ja: 308

Nei: 642

Blank: 9

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus kl 0900 torsdag 1. mars.

Møtet foregår på Bindal rådhus, Terråk, 27.  februar kl. 13:00. Her er innkallingen.

I brev av 16. februar 2018 gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse, under visse vilkår, til mudring i Årsetvalen og Kjærstadstraumen.

I vedtaket heter det: 

"Fylkesmannen i Nordland gir med dette Bindal kommune tillatelse til mudring i forbindelse med utdyping av kanal fra Årsetfjorden til Valen. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre."

Kontrollutvalget i Bindal har møte 12. februar kl 1200 på Bindal rådhus. 

Det er ledig et 50 % engasjement som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Søknadsfristen er 28. februar.

Bindal kommune trenger ferievikarer i hjemmetjenesten, på sykehjemmet og som renholdere til sommeren. Søknadsfrist er 15. februar.

Det er møte i fondsstyret torsdag 1. februar på Bindal rådhus. Møtet starter umiddelbart etter møtet i formannskapet.