Høring: Søknad om utfylling i sjø

Brukstomta Næringspark AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut i sjø for å etablere kai i Terråk i Bindal. Statsforvalteren sender saken på høring med frist for å gi uttalelse 1.12.2023.

Saksdokumentene er tilgjengelig på Nordland fylkeskommunes nettsider: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Hoeringer/. 

Eventuelle uttalelser i saken skal sendes direkte til Statsforvalteren i Nordland.

Brukstomta Næringspark AS planlegger etablering av kai i forbindelse med tilrettelegging for settefiskanlegg i Terråk i Bindal kommune. Det er behov for å rette ut eksisterende fylling, og det er derfor søkt om tillatelse til å fylle ut inntil 10 000 m3 sprengstein i sjø over et areal på 2 300 m2 . Tiltaket har en planlagt varighet på én måned og vil starte opp så snart som mulig.