Gravplassvedtekter

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BINDAL

Jfr. lov av 7. juni 1996, nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd(gravferdsloven) § 21
Vedtatt av Bindal menighetsråd i sak A16/15 24.06.2015
Godkjent av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd 21.09.2015

 

§ 1. Gravplasstilhørighet

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i  kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Unntak: Bindalseidet gravplass som er stengt for kistegravlegging, jfr sak A21/15:
«Bindalseidet gravplass er permanent stenging for all kistegravlegging i henhold til gravferdsforskriften § 5 og gravferdsloven§ 4. Urnenedsettelser er fortsatt mulig.»

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og festeavgift fra dag en betales.

§ 2. Fredningstid og festetid

Fredningstid for kistegraver er 40 år. Fredningstid for urnegraver er 20 år. Festetiden er 20 år.

§ 3. Feste av grav

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg, når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for 20 nye år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet inne seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Ingen kan gravlegges i festet grav uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4. Grav og gravminne

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste. I påvente av gravminne ordner gravgården med et merke hvor avdødes navn settes på.

Se for øvrig gravferdsforskriftens kap 3 ang bestemmelser om gravminner.

§ 5. Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som er til hinder for vedlikehold. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven, men slike og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

§ 6. Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen.

§ 7. Gravstellsavtale   NB:  § 7. Gravstellsavtale er ikke lenger mulig å opprette.

Det er opprettet en gravstellsavtale for beplantning og stell av gravsteder i Bindal. Kirkelig fellesråd administrerer dette, og forplikter seg av legatets midler å besørge beplantning og stell av gravstedet to ganger i året, fortrinnsvis på våren og forsommeren. Forpliktelsene gjelder i 10 år fra innbetaling av midler. Etter 10 år skal pårørende få mulighet for å videreføre avtalen etter ny innbetaling. Der dette ikke er aktuelt tilfaller eventuelt gjenstående kapital Kirkelig Fellesråd, og skal nyttes til forskjønnelse av gravplassen. Kostnader som følger ved at gravstedet rammes av naturskade, hærverk eller tyveri, dekkes ikke uten etter nærmere avtale med Kirkelig Fellesråd i Bindal. Kirkelig Fellesråd vedtar hvert 3.år størrelsen på innbetalingene. Fram til år 2016 er innbetalingsbeløpet pr. gravminne(gravstein) kr 8 000,-. Kirkevergen pålegges ansvaret for å få gravstedene stelt og å anvise kostnadene.

§ 8. Bårerom

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§ 9. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private og næringsdrivende uten tillatelse fra kirkelig fellesråd.