Rutiner for drift og vedlikehold på kommunale veier i Bindal brøyting, strøing og vegetasjonsrydding

Bindal kommune eier og drifter kommunale veier, i tillegg til gang- og sykkelveier. Dette er veier i boligtette strøk og nedklassifiserte riks- og fylkesveier. Det kommunale veinettet består av blant annet veier, bruer, kaier, grøfter, gang- og sykkelveier, skilt, parkeringsplasser og veibelysning. Bindal kommune har som mål at veistandarden skal gi tilfredsstillende framkommelighet. Trafikksikkerhet, trygghet og trivsel er faktorer som er viktige når ressursene må prioriteres.

Melding vedrørende feil på kommunale veier kan sendes til postmottak@bindal.kommune.no

Ved store nedbørsmengder på kort tid, ber vi om forståelse for eventuelle forsinkelser dette kan medføre med hensyn til snørydding/brøyting.