Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre skulle hatt møte 28. mai. Dette møtet er utsatt til 18. juni kl 1300.

Rådmannens forslag til revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021 vil bli lagt fram til behandling i formannskapet 7. juni og kommunestyret 21. juni. Se rådmannens forslag her.

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag om å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommunegrensene, eventuelt fylkesgrensen på Austra.

Søknadsfristen er 15. mai.

Bindal kommune har følgende ordninger:
- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.

Småkraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å regulere Søbergsvatnet mellom kote 301,5 (LRV) og kote 302,5 (HRV) i Eidselvavassdraget som drenerer til Bindalsfjorden. Reguleringen på 1 m vil øke årlig kraftproduksjon i Søbergsvatnet kraftverk med 3,2 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 160 husstander.

Bjørøya AS søker om klarering av ny akvakulturlokalitet "GÅSFLESTAREN" i Bindal kommune. I den forbindelse legges søknaden ut til offentlig innsyn i perioden 23. mars - 24. april 2018.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på epost til: postmottak@bindal.kommune.no innen 30. april 2018. 

Bindalseidet skole hadde skidag i Pe-fjellet onsdag 14. mars i strålende vær. Her er bilder.