Valg av meddommere (lekdommere) for perioden 2021 – 2024

Dersom du er interessert i å bli meddommer selv eller vil foreslå andre, kan du sende en henvendelse til Bindal kommune der du fremmer forslaget ditt. Fristen er 8. mai 2020.

Valget foretas våren/sommeren 2020

Dersom du er interessert i å bli meddommer selv eller vil foreslå andre, kan du sende en henvendelse til postmottak@bindal.kommune.no merket «Meddommervalg» der du fremmer forslaget ditt.

Som meddommer i lagmannsrett og tingrett kreves det ingen spesielle kunnskaper, men du må ha fylt 21 år og være under 70 år ved valgperiodens start, ha god vandel og være bosatt i Bindal.

Som meddommer i jordskifteretten må du også ha fylt 21 år og være under 70 år ved valgperiodens start, ha god vandel og være bosatt i Bindal. Her kreves kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges må kunne ferdes i terreng.

Mer om verv som meddommer kan du lese her: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Det skal også oppnevnes personer til skjønnsutvalg, samt velges forliksråd og faste møtefullmektiger til forliksrådet. Krav til alder og kvalifikasjoner varierer noe. 

Som skjønnsmedlem må du ha fylt 21 år ved valgperiodens start, men her er det ingen øvre aldersgrense. Du må ha god vandel og være bosatt i Bindal. Skjønnsmedlemmene bør være spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn. De fleste domstolene har behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser og bygg- og anleggsvirksomhet, samt økonomi, revisjon og regnskap.

Som medlem i forliksrådet må du ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start, være norsk statsborger og ha god vandel. Det er ikke noe krav om å være bosatt i Bindal, men den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

Forslag på kandidater kan du sende til e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller pr. post til Bindal kommune, Oldervikveien5, 7980 Terråk innen 08.05.2020.

Du må oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, yrke og nåværende stilling. Den som melder seg som skjønnsmedlemmer må også oppgi hva vedkommende har særlig kompetanse i.